ทำไมต้องเป็น PRESIDEN T GROUP เท่านั้น..... - sumstu@truevisionstv.com

25th of Aug, 2011 by Admin
ทำไมต้องเป็น PRESIDEN T GROUP เท่านั้น.....
From: President Group <sumstu@truevisionstv.com>
(function() { var a=window;function c(b){this.t={};this.tick=function(b, i, d){d=d!=void 0?d:(new Date).getTime();this.t[b]=[d, i]};this.tick("start", null, b)}var e=new c;a.jstiming={Timer:c, load:e};try{var g=null;a.chrome&&a.chrome.csi&&(g=Math.floor(a.chrome.csi().pageT));g==null&&a.gtbExternal&&(g=a.gtbExternal.pageT());g==null&&a.external&&(g=a.external.pageT);g&&(a.jstiming.pt=g)}catch(h){};a.tickAboveFold=function(b){var f=0;if(b.offsetParent){do f+=b.offsetTop;while(b=b.offsetParent)}b=f;b
synergy worldwide thailand
#navbar-iframe { display:block }
if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('headEnd');
function setAttributeOnload(object, attribute, val) {
if(window.addEventListener) {
window.addEventListener("load",
function(){ object = val; }, false);
} else {
window.attachEvent('onload', function(){ object = val; });
}
}
synergy worldwide thailand
จำนวนการด&#3641;หน&#3657;าเว&#3655;บรวม
ว&#3633;นอาท&#3636;ตย&#3660;ท&#3637;&#3656; 21 ส&#3636;งหาคม พ.ศ. 2554
กระแส ?...หร&#3639;อ
เกษ&#3637;ยณ ?...
กระแส ?...หร&#3639;อ  เกษ&#3637;ยณ ?...ว&#3633;นน&#3637;&#3657;..ค&#3640;ณตอบต&#3633;วเองได&#3657;แล&#3657;วหร&#3639;อย&#3633;ง.?. ว&#3656;าค&#3640;ณจะเล&#3639;อกอะไร.?หากค&#3640;ณเล&#3639;อกท&#3637;&#3656;จะทำธ&#3640;รก&#3636;จ MLM เพ&#3639;&#3656;อตามกระแสค&#3640;ณจะต&#3657;องเร&#3636;&#3656;มต&#3657;นใหม&#3656;ๆ...ก&#3633;บบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;เพ&#3636;&#3656;งเป&#3636;ดใหม&#3656;ๆ..หร&#3639;อบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ม&#3637;กระแสท&#3637;&#3656;น&#3656;าต&#3639;&#3656;นเต&#3657;นเพ&#3637;ยงช&#3633;&#3656;วคราวเท&#3656;าน&#3633;&#3657;น !!! 
พอบร&#3636;ษ&#3633;ทน&#3633;&#3657;นหมดกระแส ก&#3655;ย&#3657;ายหร&#3639;อเปล&#3637;&#3656;ยนช&#3639;&#3656;อบร&#3636;ษ&#3633;ทใหม&#3656;ก&#3633;นไปเร&#3639;&#3656;อยๆ ไม&#3656;ม&#3637;ท&#3637;&#3656;ส&#3636;&#3657;นส&#3640;ด ! ..เบ&#3639;&#3656;อแล&#3657;ว หร&#3639;อย&#3633;ง ท&#3637;&#3656;จะต&#3657;องเร&#3636;&#3656;มต&#3657;นใหม&#3656;ๆก&#3633;บบร&#3636;ษ&#3633;ทใหม&#3656;ๆ...น&#3633;บหน&#3638;&#3656;งก&#3633;นใหม&#3656;...เหน&#3639;&#3656;อยม&#3633;&#3658;ย !!!
แต&#3656;!!!... หากว&#3633;นน&#3637;&#3657;ค&#3640;ณต&#3633;ดส&#3636;นใจแล&#3657;วว&#3656;าค&#3640;ณเล&#3639;อกทำธ&#3640;รก&#3636;จเคร&#3639;อข&#3656;ายเพ&#3639;&#3656;อ...เกษ&#3637;ยณ ...จร&#3636;งๆค&#3639;อ หย&#3640;ดทำ..แต&#3656;รายได&#3657;ไม&#3656;หย&#3640;ด..สามารถเป&#3655;นมรดกตกทอดได&#3657;จร&#3636;งๆ
ย&#3636;นด&#3637;ต&#3657;อนร&#3633;บท&#3640;กท&#3656;านเข&#3657;าส&#3641;&#3656;ครอบคร&#3633;ว http://www.president-group.com/index.php?id=sumrithttp://www.president-group.com/sellpage/index.php?id=sumrit
เพราะ บร&#3636;ษ&#3633;ท Synergy Worldwideเป&#3655;นบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ม&#3637;ความเข&#3657;าใจ ม&#3637;แนวค&#3636;ด และปร&#3633;ชญาในการทำธ&#3640;รก&#3636;จเคร&#3639;อข&#3656;ายเป&#3655;นอย&#3656;างส&#3641;ง และบร&#3636;ษ&#3633;ท Synergy Worldwide ได&#3657;ก&#3656;อต&#3633;&#3657;งบร&#3636;ษ&#3633;ทข&#3638;&#3657;น เพ&#3639;&#3656;อทำธ&#3640;รก&#3636;จเคร&#3639;อข&#3656;ายโดยตรง และเป&#3655;นบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ม&#3637;ความม&#3633;&#3656;นคงทางการเง&#3636;นอย&#3641;&#3656;ในระด&#3633;บท&#3637;&#3656; ส&#3641;งท&#3637;&#3656;ส&#3640;ด ค&#3639;อ 5A1(จ&#3633;ดอ&#3633;นด&#3633;บโดย Dun & Bradstreet)อย&#3641;&#3656;ในระด&#3633;บเด&#3637;ยวก&#3633;บบร&#3636;ษ&#3633;ท Microsoft, Boeing ม&#3637;เง&#3636;นท&#3640;นสำรองมากว&#3656;า 20, 000 ล&#3657;าน !!!และอย&#3641;&#3656;ในตลาดหล&#3633;กทร&#3633;พย&#3660; NASDAQ เราสามารถตรวจสอบได&#3657;ตลอดเวลาว&#3656;าบร&#3636;ษ&#3633;ท Synergy Worldwideน&#3633;&#3657;นม&#3637;ความม&#3633;&#3656;นคงจร&#3636;งๆหร&#3639;อไม&#3656;  ท&#3637;&#3656; http://www.nasdaq.com/ ช&#3639;&#3656;อห&#3640;&#3657;น NATR
   
บร&#3636;ษ&#3633;ท Synergy Worldwide น&#3633;&#3657;นม&#3637; Nature's Sunshine เป&#3655;นพ&#3633;นธม&#3636;ตรทางธ&#3640;รก&#3636;จและได&#3657;ควบรวมก&#3636;จการไว&#3657;ดวยก&#3633;น จ&#3638;งทำให&#3657; Synergy Worldwide และ Nature's Sunshine กลายเป&#3655;นมหาอำนาจในวงการธ&#3640;รก&#3636;จเคร&#3639;อข&#3656;ายของโลกโดยปร&#3636;ยายเพราะ Nature's Sunshine เป&#3655;นบร&#3636;ษ&#3633;ทผล&#3636;ตอาหารเสร&#3636;มย&#3633;กษ&#3660;ใหญ&#3656;และมาตรฐานส&#3641;งส&#3640;ดของโลก ซ&#3638;&#3656;งก&#3656;อต&#3633;&#3657;งมาต&#3633;&#3657;งแต&#3656;ป&#3637; ค.ศ. 1972 (39 ป&#3637;มาแล&#3657;ว) Nature's Sunshine เป&#3655;นบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ร&#3636;เร&#3636;&#3656;มนำเอาสม&#3640;นไพรมาบรรจ&#3640;ลงในแคปซ&#3641;ลเป&#3655;นรายแรกของโลก และในวงการอาหารเสร&#3636;มน&#3633;&#3657;น Nature's Sunshine เคยผล&#3636;ตส&#3636;นค&#3657;าให&#3657;ก&#3633;บบร&#3636;ษ&#3633;ทย&#3633;กษ&#3660;ใหญ&#3656;ของโลก ท&#3637;&#3656;เราค&#3640;&#3657;นๆห&#3641;มาหลายต&#3656;อหลายบร&#3636;ษ&#3633;ท ด&#3657;วยประสบการณ&#3660;และความสามารถทางด&#3657;านการผล&#3636;ตผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;อาหารเสร&#3636;มโดยตรง และการร&#3633;กษามาตรฐานการผล&#3636;ตท&#3637;&#3656;ส&#3641;งท&#3637;&#3656;ส&#3640;ดในท&#3640;กข&#3633;&#3657;นตอน ต&#3633;&#3657;งแต&#3656;การสรรหาว&#3633;ตถ&#3640;ด&#3636;บ จนถ&#3638;งบรรจ&#3640;ภ&#3633;ณฑ&#3660; Nature's Sunshine จ&#3638;งครองตำแหน&#3656;งผ&#3641;&#3657;ผล&#3636;ตผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;อาหารเสร&#3636;มท&#3637;&#3656;ม&#3637;มาตรฐานส&#3641;งท&#3637;&#3656;ส&#3640;ดตลอดระยะเวลา 39 ป&#3637; จนได&#3657;ข&#3638;&#3657;นช&#3639;&#3656;อว&#3656;า " อาหารเสร&#3636;มเกรดยา " ค&#3639;อข&#3633;&#3657;นตอนการผล&#3636;ตใช&#3657;มาตรฐานเด&#3637;ยวก&#3633;บการผล&#3636;ตยา (Nutraceutical Product) จ&#3638;งม&#3633;&#3656;นใจได&#3657;ก&#3633;บผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;ว&#3656;าจะเป&#3655;นผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;ท&#3637;&#3656;ด&#3637;ท&#3637;&#3656;ส&#3640;ดให&#3657;แก&#3656;ผ&#3641;&#3657;บร&#3636;โภค
Synergy Worldwide และ Nature's Sunshineม&#3637;โรงงานผล&#3636;ตเป&#3655;นของต&#3633;วเอง ซ&#3638;&#3656;งม&#3637;ขนาดพ&#3639;&#3657;นท&#3637;&#3656;มากกว&#3656;า 23, 000 ตรม. 
ซ&#3638;&#3656;งเป&#3655;นโรงงานผล&#3636;ตอาหารเสร&#3636;ม และ Skincare ด&#3657;วยมาตรฐานส&#3641;งส&#3640;ดโดยเฉพาะ ม&#3637;ท&#3637;มน&#3633;กว&#3636;จ&#3633;ยและน&#3633;กว&#3636;ทยาศาสตร&#3660; มากกว&#3656;า 100 ช&#3637;ว&#3636;ต
ส&#3636;นค&#3657;าของเราท&#3640;กช&#3636;&#3657;นท&#3637;&#3656;จ&#3633;ดจำหน&#3656;ายอย&#3641;&#3656;ท&#3633;&#3656;วโลก ถ&#3641;กผล&#3636;ตออกมาจากโรงงาน Nature's Sunshine ท&#3637;&#3656;น&#3637;&#3656;ท&#3637;&#3656;เด&#3637;ยวเท&#3656;าน&#3633;&#3657;น!!..เพราะฉะน&#3633;&#3657;นค&#3640;ณม&#3633;&#3656;นใจได&#3657;เลยว&#3656;า 
" Synergy Worldwide ค&#3639;อบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ค&#3640;ณสามารถฝากช&#3637;ว&#3636;ตไว&#3657;ได&#3657;อย&#3656;างแน&#3656;นอน "
ในป&#3633;จจ&#3640;บ&#3633;น หากเราจะหาบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ม&#3637;ความม&#3633;&#3656;นคงทางการเง&#3636;นในระด&#3633;บน&#3637;&#3657;ม&#3637;ให&#3657;เห&#3655;นน&#3657;อยมากในวงการธ&#3640;รก&#3636;จเคร&#3639;อข&#3656;าย เพราะเด&#3637;&#3659;ยวน&#3637;&#3657;บร&#3636;ษ&#3633;ท MLM น&#3633;&#3657;น เก&#3636;ดข&#3638;&#3657;นมาได&#3657;ก&#3633;นท&#3640;กอาท&#3636;ตย&#3660;  แต&#3656;ถ&#3641;กป&#3636;ดก&#3633;นท&#3640;กว&#3633;น !!!อ&#3633;นตรายมากๆ สำหร&#3633;บ ม&#3639;อใหม&#3656; ท&#3637;&#3656;ไม&#3656;เคยทำธ&#3640;รก&#3636;จเคร&#3639;อข&#3656;ายมาก&#3656;อน
เพราะเด&#3637;&#3659;ยวน&#3637;&#3657; ม&#3637;ผ&#3641;&#3657;ท&#3637;&#3656;ไม&#3656;เข&#3657;าใจในธ&#3640;รก&#3636;จเคร&#3639;อข&#3656;ายโดดลงมาเป&#3636;ดบร&#3636;ษ&#3633;ทก&#3633;นอย&#3656;างมากมาย เร&#3636;&#3656;มด&#3657;วยแผนการตลาดท&#3637;&#3656;ให&#3657;ผลตอบแทนท&#3637;&#3656;ล&#3656;อตาล&#3656;อใจ พอทำไปซ&#3633;กพ&#3633;กเร&#3636;&#3656;มจ&#3656;ายเง&#3636;นให&#3657;ก&#3633;บสมาช&#3636;กไม&#3656;ได&#3657;ก&#3655;เปล&#3637;&#3656;ยนแผนการตลาด คนท&#3637;&#3656;เป&#3655;นสมาช&#3636;กก&#3655;ต&#3657;องปวดห&#3633;วไปตามๆก&#3633;น บางคร&#3633;&#3657;งส&#3636;นค&#3657;าก&#3655;ม&#3637;บ&#3657;าง ไม&#3656;ม&#3637;บ&#3657;าง ซ&#3638;&#3656;งเป&#3655;นป&#3633;จจ&#3633;ยท&#3637;&#3656;ไม&#3656;สามารถควบค&#3640;มได&#3657; หากเป&#3655;นบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ไม&#3656;ม&#3637;โรงงานผล&#3636;ตเป&#3655;นของต&#3633;วเอง และต&#3657;องไปจ&#3657;างบร&#3636;ษ&#3633;ทอ&#3639;&#3656;นผล&#3636;ตให&#3657; ส&#3636;&#3656;งท&#3637;&#3656;ตามมาค&#3639;อ ราคาส&#3636;นค&#3657;าต&#3657;องถ&#3641;กบวกเพ&#3636;&#3656;มเข&#3657;าไป ในราคาส&#3636;นค&#3657;าท&#3637;&#3656;จ&#3633;ดจำหน&#3656;ายให&#3657;แก&#3656;สมาช&#3636;ก
ทำให&#3657;สมาช&#3636;กต&#3657;องซ&#3639;&#3657;อส&#3636;นค&#3657;าในราคาท&#3637;&#3656;แพงเก&#3636;นจร&#3636;ง!!!...
หากค&#3640;ณค&#3639;อคนหน&#3638;&#3656;งท&#3637;&#3656;อยากม&#3637;ธ&#3640;รก&#3636;จเป&#3655;นของต&#3633;วเองท&#3637;&#3656;ม&#3633;&#3656;นคง หย&#3640;ดทำ...แต&#3656;รายได&#3657;ไม&#3656;หย&#3640;ดม&#3637;มรดกตกทอดให&#3657;ล&#3641;กให&#3657;หลานค&#3640;ณต&#3657;องเล&#3639;อกบร&#3636;ษ&#3633;ทให&#3657;ด&#3637;...ศ&#3638;กษาให&#3657;ละเอ&#3637;ยดด&#3657;วยต&#3633;วเองให&#3657;ด&#3637;ท&#3637;&#3656;ส&#3640;ด
แต&#3656;อย&#3656;าฟ&#3633;งส&#3636;&#3656;งท&#3637;&#3656;คนอ&#3639;&#3656;นเล&#3656;าให&#3657;ฟ&#3633;งเพราะข&#3657;อม&#3641;ลท&#3637;&#3656;ค&#3640;ณได&#3657;ไป หากไม&#3656;ใช&#3656;ความจร&#3636;งส&#3640;ดท&#3657;ายค&#3640;ณจะส&#3641;ญเส&#3637;ยเวลาและโอกาสท&#3637;&#3656;ด&#3637;ท&#3637;&#3656;ส&#3640;ดในช&#3637;ว&#3636;ตไปน&#3637;&#3656;ค&#3639;อเหต&#3640;ผลว&#3656;า ทำไมกล&#3640;&#3656;ม President Groupจ&#3638;งเล&#3639;อกบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ม&#3637;ช&#3639;&#3656;อว&#3656;า Synergy Worldwide
แวะมาเย&#3637;&#3656;ยมเย&#3637;ยนเราได&#3657;ท&#3640;กเวลา ในบ&#3657;านของพวกเรา
ต&#3636;ดต&#3656;อเราได&#3657;ท&#3637;&#3656;น&#3637;&#3656;
http://www.president-group.com/contact.php?id=sumrit
President Group
http://www.president-group.com/products.php?id=sumrit&ID=15
เข&#3637;ยนโดย
synergy president group
ท&#3637;&#3656;
10:40
0
ความค&#3636;ดเห&#3655;น
ส&#3656;งอ&#3637;เมลข&#3657;อม&#3641;ลน&#3637;&#3657;
BlogThis!
แบ&#3656;งป&#3633;นไปท&#3637;&#3656; Twitter
แบ&#3656;งป&#3633;นไปท&#3637;&#3656; Facebook
แบ&#3656;งป&#3633;นใน Google Buzz
if (window['tickAboveFold']) {window['tickAboveFold'](document.getElementById("latency-6954891711975211714")); }
ทำไมต&#3657;องเป&#3655;นซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;
ทำไมต&#3657;องเป&#3655;นซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;ก&#3656;อต&#3633;&#3657;งท&#3637;&#3656;สหร&#3633;ฐอเมร&#3636;กา ป&#3637; 1999
เป&#3636;ดต&#3633;วท&#3637;&#3656;ประเทศญ&#3637;&#3656;ป&#3640;&#3656;น
HOT 100#8 บร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;เต&#3636;บโตเร&#3655;วท&#3637;&#3656;ส&#3640;ด เป&#3655;นอ&#3633;นด&#3633;บ 8 ในสหร&#3633;ฐอเมร&#3636;กา
ผ&#3641;&#3657;นำด&#3657;านเทคโนโลย&#3637; ชะลอความชราของโลก
Generation lll& lV Technology
ได&#3657;ร&#3633;บการจ&#3633;ดอ&#3633;นด&#3633;บความม&#3633;&#3656;นคง 5A1 โดย Dun&Bradstreet
ไม&#3656;ม&#3637;สภาพหน&#3637;&#3657;  ทร&#3633;พย&#3660;ส&#3636;นมหาศาล
GMP Certified Company
รางว&#3633;ลผ&#3641;&#3657;ผล&#3636;ตอาหารเสร&#3636;มด&#3637;เด&#3656;นแห&#3656;งป&#3637; 2002
รางว&#3633;ล Brand You Can Trust
ม&#3637;ท&#3637;มว&#3636;จ&#3633;ยและพ&#3633;ฒนาระด&#3633;บแนวหน&#3657;าของโลก
ต&#3636;ด 1 ใน 100 บร&#3636;ษ&#3633;ทจร&#3636;ยธรรมด&#3637;เด&#3656;น 4 ป&#3637;ซ&#3657;อน 2003 &#8211; 2006
สามารถสร&#3657;างธ&#3640;รก&#3636;จได&#3657;กว&#3656;า 20 ประเทศ ท&#3633;&#3656;วโลก
ภาพรวมท&#3637;&#3656;ย&#3636;&#3656;งใหญ&#3656;
บร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ทำธ&#3640;รก&#3636;จเคร&#3639;อข&#3656;ายม&#3637;อย&#3641;&#3656;มากมาย ส&#3636;&#3656;งใดท&#3637;&#3656;เป&#3655;นห&#3633;วใจให&#3657;ท&#3640;กคนห&#3633;นมามองเรา ทำไมซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;จ&#3638;งเป&#3655;นบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ผ&#3641;&#3657;คนให&#3657;ความสนใจอยากเข&#3657;าร&#3656;วมธ&#3640;รก&#3636;จก&#3633;บเรา เป&#3655;นเร&#3639;&#3656;องปกต&#3636;ท&#3637;&#3656;ได&#3657;พบได&#3657;เห&#3655;นก&#3633;นอย&#3641;&#3656;บ&#3656;อยๆ บร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ทำธ&#3640;รก&#3636;จทางด&#3657;านเคร&#3639;อข&#3656;ายจะเต&#3636;บโตอย&#3656;างรวดเร&#3655;ว และหล&#3633;งจากน&#3633;&#3657;นก&#3655;ล&#3656;มสลายหายไปในระยะเวลาส&#3633;&#3657;น ๆ แต&#3656;สำหร&#3633;บบร&#3636;ษ&#3633;ทซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; เว&#3636;ร&#3660;ลไวด&#3660; ไม&#3656;ใช&#3656;เป&#3655;นบร&#3636;ษ&#3633;ทเช&#3656;นน&#3633;&#3657;น เราเป&#3655;นบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ม&#3637;ความแตกต&#3656;าง เราก&#3656;อต&#3633;&#3657;งมาครบทศวรรษด&#3657;วยการแพร&#3656;ขยายธ&#3640;รก&#3636;จไปในหลายประเทศท&#3633;&#3656;วท&#3640;กภ&#3641;ม&#3636;ภาค ท&#3633;&#3656;วโลก ซ&#3636;นเอร&#3660;จ&#3637;&#3657; เว&#3636;ร&#3660;ลไวด&#3660; เต&#3636;บโตก&#3657;าวย&#3656;างอย&#3656;างย&#3633;&#3656;งย&#3639;นและม&#3633;&#3656;นคง
ไม&#3656;เพ&#3637;ยงแต&#3656;เราเท&#3656;าน&#3633;&#3657;นท&#3637;&#3656;แสดงถ&#3638;งความม&#3633;&#3656;นคงอย&#3656;างเต&#3655;มเป&#3637;&#3656;ยม เพราะเราย&#3633;งม&#3637;บร&#3636;ษ&#3633;ทย&#3633;กษ&#3660;ใหญ&#3656;ในอ&#3640;ตสาหกรรมอาหารเสร&#3636;มส&#3640;ขภาพอย&#3656;าง บร&#3636;ษ&#3633;ทเนเจอร&#3660;ซ&#3633;นไชน&#3660; ท&#3637;&#3656;ก&#3656;อต&#3633;&#3657;งมานานกว&#3656;า 37 ป&#3637;ในสหร&#3633;ฐอเมร&#3636;กา บร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ม&#3637;ประสบการณ&#3660;ยาวนานในตลาดผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;เพ&#3639;&#3656;อส&#3640;ขภาพท&#3637;&#3656;ได&#3657;ร&#3633;บการยอมร&#3633;บ อย&#3656;างส&#3641;งถ&#3638;งค&#3640;ณภาพส&#3636;นค&#3657;า มาตรฐานการผล&#3636;ต นว&#3633;ตกรรมใหม&#3656; ๆ
ซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; เว&#3636;ร&#3660;ลไวด&#3660; ได&#3657;ตระหน&#3633;กถ&#3638;งความสำค&#3633;ญของค&#3640;ณภาพผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;ท&#3637;&#3656;ต&#3657;องได&#3657;มาตรฐานส&#3641;ง เราม&#3637;คณะน&#3633;กว&#3636;ทยาศาสตร&#3660;ช&#3633;&#3657;นนำท&#3637;&#3656;ทำการศ&#3638;กษาค&#3657;นคว&#3657;าว&#3636;จ&#3633;ย ควบค&#3640;มมาตรฐาน เพ&#3639;&#3656;อให&#3657;ผ&#3641;&#3657;บร&#3636;โภคได&#3657;ม&#3633;&#3656;นใจว&#3656;าส&#3636;นค&#3657;าท&#3637;&#3656;ไปถ&#3638;งม&#3639;อของเขาจะเป&#3655;นส&#3636;นค&#3657;าท&#3637;&#3656;อย&#3641;&#3656; ในระด&#3633;บมาตรฐานส&#3641;งส&#3640;ด
ส&#3636;นค&#3657;าช&#3633;&#3657;นนำของเรา อาท&#3636; ผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660; V3 ท&#3637;&#3656;สามารถสร&#3657;างพ&#3639;&#3657;นฐานท&#3637;&#3656;ด&#3637;ให&#3657;ก&#3633;บส&#3640;ขภาพของค&#3640;ณ เสร&#3636;มสร&#3657;างภ&#3641;ม&#3636;ค&#3640;&#3657;มก&#3633;นของร&#3656;างกายให&#3657;อย&#3641;&#3656;ในระด&#3633;บส&#3641;ง เพ&#3636;&#3656;มประส&#3636;ทธ&#3636;ภาพการไหลเว&#3637;ยนของโลห&#3636;ตท&#3637;&#3656;ม&#3637;ผลต&#3656;อองค&#3660;รวมของส&#3640;ขภาพท&#3637;&#3656;ด&#3637;ของค&#3640;ณ สำหร&#3633;บความม&#3637;ส&#3640;ขภาพด&#3637;ภายนอก ความสดใสของผ&#3636;วพรรณ ซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; เว&#3636;ร&#3660;ลไวด&#3660; ได&#3657;ม&#3637;ผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;ต&#3656;อต&#3657;านความเส&#3639;&#3656;อมชรา (anti-aging) อย&#3656;างเช&#3656;นผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;ต&#3656;อต&#3657;านความเส&#3639;&#3656;อมชราช&#3640;ด TriAction System และผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;ด&#3641;แลผ&#3636;วพรรณ Elemence
เหต&#3640;ผลท&#3637;&#3656;สำค&#3633;ญอ&#3637;กประการหน&#3638;&#3656;งค&#3639;อความแตกต&#3656;างอย&#3656;างโดดเด&#3656;นของแผนป&#3633;นผลท&#3637;&#3656; เร&#3637;ยกว&#3656;า Mega Match Compensation Plan ท&#3637;&#3656;ไม&#3656;ม&#3637;แผนป&#3633;นผลใดท&#3637;&#3656;สร&#3657;างรายได&#3657;อย&#3656;างไม&#3656;ม&#3637;ข&#3637;ดจำก&#3633;ดได&#3657;เท&#3637;ยบเค&#3637;ยงแผนป&#3633;นผล ด&#3633;งกล&#3656;าวน&#3637;&#3657; พร&#3657;อมก&#3633;บช&#3656;องทางรายได&#3657;ท&#3637;&#3656;ม&#3637;มากถ&#3638;ง 7 ช&#3656;องทาง
เหน&#3639;อกว&#3656;าน&#3633;&#3657;น การสร&#3657;างท&#3637;มงานท&#3637;&#3656;อย&#3641;&#3656;ในแต&#3656;ละประเทศท&#3633;&#3656;วโลก ค&#3640;ณในฐานะผ&#3641;&#3657;สร&#3657;างธ&#3640;รก&#3636;จ สามารถท&#3637;&#3656;จะม&#3637;ท&#3637;มงานอย&#3641;&#3656;ในท&#3637;&#3656;แห&#3656;งใด ๆ ในประเทศท&#3637;&#3656;ซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; เว&#3636;ร&#3660;ลไวด&#3660; ได&#3657;เป&#3636;ดดำเน&#3636;นการอย&#3641;&#3656; ท&#3637;&#3656;น&#3633;บว&#3633;นจะขยายไปส&#3641;&#3656;ประเทศต&#3656;าง ๆ เพ&#3636;&#3656;มมากข&#3638;&#3657;น ผลงานของสายงานท&#3637;&#3656;ไม&#3656;จำก&#3633;ดช&#3633;&#3657;นอย&#3656;างไม&#3656;ม&#3637;ส&#3636;&#3657;นส&#3640;ด ทำให&#3657;น&#3633;กธ&#3640;รก&#3636;จซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; จะม&#3637;รายได&#3657;อย&#3656;างมากมายจากท&#3640;กแห&#3656;งในหลายประเทศท&#3633;&#3656;วโลกจากท&#3637;มงาน เราขอเช&#3636;ญท&#3656;านได&#3657;ศ&#3638;กษาถ&#3638;งแผนป&#3633;นผลทางธ&#3640;รก&#3636;จให&#3657;ถ&#3656;องแท&#3657; เพ&#3639;&#3656;อท&#3656;านจะได&#3657;ร&#3633;บทราบถ&#3638;งข&#3657;อเด&#3656;นของซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; เว&#3636;ร&#3660;ลไวด&#3633;ท&#3637;&#3656;จะเป&#3655;นยานพาหนะในการนำท&#3656;านไปส&#3641;&#3656;ความม&#3637;อ&#3636;สรภาพทางการเง&#3636;น และเป&#3657;าหมายใด ๆ ท&#3637;&#3656;ท&#3656;านได&#3657;กำหนดไว&#3657;
เวลาน&#3637;&#3657;น&#3633;บเป&#3655;นจ&#3633;งหวะเวลาท&#3637;&#3656;เหมาะสมน&#3637;&#3657;ท&#3637;&#3656;ท&#3656;านจะได&#3657;เข&#3657;าม&#3637;ส&#3656;วนร&#3656;วมก&#3633;บเรา ซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; เว&#3636;ร&#3660;ลไวด&#3660; ท&#3637;&#3656;กำล&#3633;งอย&#3641;&#3656;ในช&#3656;วงเวลาท&#3637;&#3656;สร&#3657;างความสำเร&#3655;จท&#3637;&#3656;ย&#3636;&#3656;งใหญ&#3656;ร&#3656;วมก&#3633;น
แผนการตลาดของบร&#3636;ษ&#3633;ทซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;
เม&#3639;&#3656;อค&#3640;ณจ&#3636;นตนาการถ&#3638;งอนาคต ค&#3640;ณมองเห&#3655;นอะไรบ&#3657;าง ม&#3633;นเหม&#3639;อนเด&#3636;มๆท&#3640;กว&#3633;นหร&#3639;อป&#3656;าว หร&#3639;อค&#3640;ณมองเห&#3655;นอ&#3636;สระภาพทางการเง&#3636;น เสร&#3637;ภาพ และค&#3640;ณสามารถท&#3637;&#3656;จะเล&#3639;อกใช&#3657;เวลาในแต&#3656;ละว&#3633;นได&#3657;
หาก ทร&#3633;พย&#3660;ส&#3636;น และ เสร&#3637;ภาพ เป&#3655;น เป&#3657;าหมาย Synergy's Mega แผนการ ชดเชย การ จ&#3633;บ ค&#3641;&#3656; จะ ช&#3656;วย ให&#3657; ค&#3640;ณ บรรล&#3640; พวก เขา ของ ค&#3640;ณ. น&#3637;&#3657; แผน เฉพาะ จ&#3656;าย ออก ว&#3636;เศษ 55 เปอร&#3660;เซ&#3655;นต&#3660; ของ ยอด ขาย commissionable หล&#3633;งจาก จ&#3656;าย Fast Start และ Elite ส&#3656;วนลด ใน แต&#3656;ละ เด&#3639;อน. แผน อ&#3640;ตสาหกรรม No อ&#3639;&#3656;น ๆ สามารถ ตรง น&#3637;&#3657;.
หากว&#3656;าทร&#3633;พย&#3660;ส&#3636;นและเสร&#3637;ภาพค&#3639;อเป&#3657;าหมายของค&#3640;ณ
1. กำไรขายปล&#3637;กผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660; 30% (Retailing Product) 
หากท&#3656;านส&#3633;&#3656;งซ&#3639;&#3657;อผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;เพ&#3639;&#3656;อนำไปจำหน&#3656;ายต&#3656;อ ไม&#3656;ว&#3656;าจะเป&#3655;นการขายเป&#3655;นช&#3640;ด หร&#3639;อขายแต&#3656;ละช&#3636;&#3657;นแยก ต&#3656;างหาก ค&#3640;ณก&#3655;จะได&#3657;ร&#3633;บผลกำไรจากราคาขาย 30 % เช&#3656;น โปรอาร&#3660;จ&#3637;ไนน&#3660; พล&#3633;ส ราคาสมาช&#3636;ก 2, 500 บาท ราคาขาย 3, 750 บาท กำไรท&#3633;นท&#3637; 1, 250 บาท
2. รายได&#3657;จากการแนะนำธ&#3640;รก&#3636;จ 25% (Fast-Start Bonus) 
2.1 เม&#3639;&#3656;อท&#3656;านแนะนำให&#3657;ผ&#3641;&#3657;เข&#3657;าร&#3656;วมธ&#3640;รก&#3636;จ เป&#3636;ด 1 ศ&#3641;นย&#3660;ธ&#3640;รก&#3636;จ (100 CV) จะได&#3657;ร&#3633;บ 1, 000 บาท 2.2 เม&#3639;&#3656;อท&#3656;านแนะนำให&#3657;ผ&#3641;&#3657;เข&#3657;าร&#3656;วมธ&#3640;รก&#3636;จ เป&#3636;ด 3 ศ&#3641;นย&#3660;ธ&#3640;รก&#3636;จ (300 CV) จะได&#3657;ร&#3633;บ 3, 000 บาท เช&#3656;น ท&#3656;านแนะนำสมาช&#3636;กใหม&#3656;ได&#3657; 2 คน คนแรกเป&#3636;ด 1 ศ&#3641;นย&#3660;ธ&#3640;รก&#3636;จ คนท&#3637;&#3656;สอง เป&#3636;ด 3 ศ&#3641;นย&#3660;ธ&#3640;รก&#3636;จ ท&#3656;านจะ ม&#3637;รายได&#3657;1, 000 + 3, 000 = 4, 000 บาท
3. รายได&#3657;จากยอดธ&#3640;รก&#3636;จส&#3656;วนต&#3633;ว 25% (Elite Rebate) 
ยอดส&#3633;&#3656;งซ&#3639;&#3657;อส&#3656;วนต&#3633;ว ท&#3637;&#3656;เก&#3636;น 100 CV จะได&#3657;ร&#3633;บ 25% ของยอดท&#3637;&#3656;เก&#3636;นจาก 100 CV เช&#3656;น นาย ก. ซ&#3639;&#3657;อส&#3636;นค&#3657;า 150 CV ภายในเด&#3639;อนเด&#3637;ยวก&#3633;นในรห&#3633;สของ นาย ก. จะได&#3657;รายได&#3657; 50*25% = 12.5$ หร&#3639;อประมาณ 437 บาท
4. รายได&#3657;จากการขยายองค&#3660;กร (Basic Commission) 
เป&#3655;นรายได&#3657;จ&#3656;ายไม&#3656;เก&#3636;น 10% ของยอดธ&#3640;รก&#3636;จตลอดท&#3633;&#3657;งเด&#3639;อนในสายงานท&#3637;&#3656;ม&#3637;ยอดธ&#3640;รก&#3636;จน&#3657;อยกว&#3656;า (Weak Leg) ไม&#3656;จำก&#3633;ดช&#3633;&#3657;นล&#3638;ก และไม&#3656;จำก&#3633;ดประเทศ เช&#3656;น นาย ก. ม&#3637;ยอดธ&#3640;รก&#3636;จฝ&#3633;&#3656;งซ&#3657;าย 20, 000 CV (Weak Leg) และยอด ธ&#3640;รก&#3636;จฝ&#3633;&#3656;งขวา 50, 000 CV (Strong Leg) บร&#3636;ษ&#3633;ทจ&#3656;ายไม&#3656;เก&#3636;น 10% ของยอดธ&#3640;รก&#3636;จท&#3637;&#3656;น&#3657;อยกว&#3656;า ว&#3636;ธ&#3637;คำนวณ รายได&#3657; 20, 000*10% = 2, 000$ หร&#3639;อประมาณ 70, 000 บาท * ข&#3657;อกำหนดเง&#3639;&#3656;อนไข บร&#3636;ษ&#3633;ทจ&#3656;ายไม&#3656;เก&#3636;น 20, 000$ หร&#3639;อประมาณ 700, 000 บาท ต&#3656;อการเป&#3636;ด 1 ศ&#3641;นย&#3660;ธ&#3640;รก&#3636;จ
5. รายได&#3657;การบร&#3636;หารองค&#3660;กรธ&#3640;รก&#3636;จส&#3656;วนต&#3633;ว (Mega-Match) 
เป&#3655;นรายได&#3657;จากการช&#3656;วยเหล&#3639;อดาวน&#3660;ไลน&#3660;ท&#3637;&#3656;สปอนเซอร&#3660;ตรง เม&#3639;&#3656;อเราช&#3656;วยให&#3657; ดาวน&#3660;ไลน&#3660; ม&#3637;รายได&#3657;จากการขยาย องค&#3660;กร (&#3642;Basic Commission) เท&#3656;าไหร&#3656; เราจะได&#3657;รายได&#3657;เท&#3656;าก&#3633;บดาวน&#3660;ไลน&#3660;ด&#3657;วย เช&#3656;น เม&#3639;&#3656;อดาวน&#3660;ไลน&#3660;ท&#3637;&#3656;เราสปอนเซอร&#3660;ตรง ม&#3637;รายได&#3657; 500$ จากรายได&#3657; เบส&#3636;ค คอมม&#3636;ชช&#3633;&#3656;น เราจะได&#3657; 500$ ด&#3657;วย *ข&#3657;อกำหนดและเง&#3639;&#3656;อนไข ผ&#3641;&#3657;สปอนเซอร&#3660;ม&#3637;ส&#3636;ทธ&#3636;&#3660;ร&#3633;บรายได&#3657; Mega Match ไม&#3656;เก&#3636;น 5, 000$ หร&#3639;อประมาณ 175, 000บาท ในกรณ&#3637;ท&#3637;&#3656;ผ&#3641;&#3657;สปอนเซอร&#3660;ม&#3637;ยอดธ&#3640;รก&#3636;จเพ&#3637;ยงข&#3657;างเด&#3637;ยว หากม&#3637;ยอดธ&#3640;รก&#3636;จ 2 ข&#3657;าง ไม&#3656;ม&#3637;การกำหนด ยอดจ&#3656;าย
6. รายได&#3657;จากการด&#3641;แลองค&#3660;กรธ&#3640;รก&#3636;จ (Leadership Bonus) 
เป&#3655;นรายได&#3657;ท&#3637;&#3656;บร&#3636;ษ&#3633;ทจ&#3656;ายตามลำด&#3633;บความสำเร&#3655;จ โดยนำเอายอดธ&#3640;รก&#3636;จน&#3657;อยกว&#3656;า (Weal leg) เป&#3655;นเกณฑ&#3660; ในการจ&#3656;ายผลตอบแทนจากยอดธ&#3640;รก&#3636;จท&#3637;&#3656;มากกว&#3656;า (Strong Leg) ต&#3633;&#3657;งแต&#3656; 0.25% - 4% ของยอดธ&#3640;รก&#3636;จข&#3657;าง มาก (Strong leg)
7. รายได&#3657;จากยอดขายท&#3633;&#3656;วโลก (Global Share Bonus) 
เม&#3639;&#3656;อใดก&#3655;ตามท&#3637;&#3656;น&#3633;กธ&#3640;รก&#3636;จ ม&#3637;ยอดธ&#3640;รก&#3636;จในฝ&#3633;&#3656;งน&#3657;อย (Weak Leg) ถ&#3638;ง 400, 000 CV ท&#3656;านจะได&#3657;ร&#3633;บส&#3656;วนแบ&#3656;ง 1% จากยอดขายซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; ท&#3633;&#3656;วโลก
 
เร&#3639;&#3656;องราวของซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;
ซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;ต&#3633;&#3657;งใจอย&#3656;างแน&#3656;วแน&#3656;ท&#3637;&#3656;จะขยายตลาดไปให&#3657;ถ&#3638;งท&#3633;&#3656;วท&#3640;กแขนง ขณะน&#3637;&#3657;บร&#3636;ษ&#3633;ทได&#3657;ม&#3637;ฐานสมาช&#3636;กอย&#3641;&#3656;ในประเทศออสเตรเล&#3637;ย, แคนนาดา, ออสเตร&#3637;ย, เชก ร&#3637;พล&#3633;บบล&#3636;ก, เยอรม&#3633;น, ฮ&#3656;องกง, อ&#3636;นโดน&#3637;เซ&#3637;ย, ไอล&#3660;แลนด&#3660;, ญ&#3637;&#3656;ป&#3640;&#3656;น, เกาหล&#3637;, มาเลเซ&#3637;ย, แมกซ&#3636;โก, เนเธอร&#3660;แลนด&#3660;, นอร&#3660;เวย&#3660;, ฟ&#3636;ล&#3636;ปป&#3636;นส&#3660;, ส&#3636;งคโปร&#3660;, สว&#3637;เดน, ไต&#3657;หว&#3633;น, ไทย, อเมร&#3636;กา, กร&#3637;ก, และเว&#3637;ยตนาม ซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;ย&#3633;งจะขยายตลาดไปท&#3633;&#3656;วท&#3640;กม&#3640;มโลก และเร&#3656;งการขยายให&#3657;เต&#3636;บโตย&#3636;&#3656;งๆข&#3638;&#3657;นไปแม&#3657;เศรษฐก&#3636;จโลกจะเปล&#3637;&#3656;ยนไปเช&#3656;นไรก&#3655;ตาม
ส&#3633;ญญาของซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;
ตลอด 10 ป&#3637;ท&#3637;&#3656;ผ&#3656;านมา Synergy ได&#3657;ประสบผลสำเร&#3655;จอย&#3656;างน&#3656;าท&#3638;&#3656;งในวงการขายตรงท&#3633;&#3656;วโลก เพราะว&#3656;าแผนการตลาดท&#3637;&#3656;ด&#3637;เย&#3637;&#3656;ยม ข&#3657;อกำหนดท&#3637;&#3656;เป&#3655;นเล&#3636;ศ และช&#3639;&#3656;อเส&#3637;ยงของค&#3640;ณภาพโรงการการผล&#3636;ต เบ&#3639;&#3657;องหล&#3633;งของโรงงานอ&#3640;ตสาหกรรมย&#3633;กษ&#3660;ใหญ&#3656; Nature&#8217;s Sunshine เป&#3655;นบร&#3636;ษ&#3633;ทท&#3637;&#3656;ม&#3633;&#3656;นคงและม&#3637;ประสบการณ&#3660;มากว&#3656;า 35 ป&#3637; ซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;ค&#3639;อทางออกของคนท&#3637;&#3656;ร&#3633;กอ&#3636;สระและม&#3637;อ&#3636;สระภาพทางการเง&#3636;น การท&#3637;&#3656;จะได&#3657;ร&#3633;บผลประโยชน&#3660;เต&#3655;มจากโอกาสน&#3637;&#3657; ค&#3640;ณจะค&#3657;นพบส&#3636;&#3656;งท&#3637;&#3656;ทำให&#3657;ค&#3640;ณและครอบคร&#3633;วต&#3657;องตะล&#3638;ง เราขอท&#3657;าค&#3640;ณ แล&#3657;วค&#3640;ณจะร&#3641;&#3657;ว&#3656;า Synergy จะเปล&#3637;&#3656;ยนช&#3637;ว&#3636;ตค&#3640;ณให&#3657;ด&#3637;ข&#3638;&#3657;น
Club ชมรมของคนร&#3633;กซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;จะด&#3637;แค&#3656;ไหน หากเราม&#3637;ส&#3640;ขภาพท&#3637;&#3656;แข&#3655;งแรงสมบ&#3641;รณ&#3660; และจะด&#3637;กว&#3656;าไหม หากเราม&#3637;ผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;ท&#3637;&#3656;ช&#3656;วยส&#3656;งเสร&#3636;มส&#3640;ขภาพร&#3656;างกายให&#3657;แข&#3655;งแรงสมบ&#3641;รณ&#3660;ย&#3636;&#3656;งกว&#3656;าเด&#3636;ม ผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;อาหารเสร&#3636;มจาก ซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; ค&#3639;อคำตอบท&#3637;&#3656;ค&#3640;ณจะได&#3657; โดยเฉพาะช&#3640;ดผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;ด&#3641;แลส&#3640;ขภาพข&#3633;&#3657;นพ&#3639;&#3657;นฐานอย&#3656;างช&#3640;ด V3 ท&#3637;&#3656;ประกอบด&#3657;วย Chlorophyll Plus, Mistica และ ProArgi-9 Plus ท&#3637;&#3656;ช&#3656;วยด&#3641;แลร&#3656;างกายค&#3640;ณให&#3657;สมด&#3640;ล ปกป&#3657;องร&#3656;างกายจากสารอน&#3640;ม&#3641;ลอ&#3636;สระ ด&#3641;แลหลอดเล&#3639;อดและห&#3633;วใจให&#3657;แข&#3655;งแรง ม&#3637;ผ&#3641;&#3657;คนมากมายท&#3637;&#3656;ได&#3657;ใช&#3657;ผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;จาก ซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; ต&#3656;างพ&#3641;ดเป&#3655;นเส&#3637;ยงเด&#3637;ยวก&#3633;นว&#3656;า ส&#3640;ขภาพของพวกเขาด&#3637;ข&#3638;&#3657;นอย&#3656;างไม&#3656;น&#3656;าเช&#3639;&#3656;อ และท&#3637;&#3656;สำค&#3633;ญย&#3633;งสามารถสร&#3657;างโอกาสทางธ&#3640;รก&#3636;จ ขยายเคร&#3639;อข&#3656;ายผ&#3641;&#3657;บร&#3636;โภคด&#3657;วยช&#3640;ดผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;จากซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; จนสามารถเป&#3636;ดสาขาไปได&#3657;ไกลกว&#3656;า 20 ประเทศท&#3633;&#3656;วโลก
แต&#3656;เราไม&#3656;ได&#3657;ม&#3637;เพ&#3637;ยงแค&#3656;ผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;ท&#3637;&#3656;ช&#3656;วยส&#3656;งเสร&#3636;มค&#3640;ณภาพช&#3637;ว&#3636;ตของผ&#3641;&#3657;คนให&#3657;ด&#3637;ข&#3638;&#3657;นเท&#3656;าน&#3633;&#3657;น แต&#3656;เราย&#3633;งม&#3637;ก&#3636;จกรรมต&#3656;าง ๆ ท&#3637;&#3656;จ&#3633;ดข&#3638;&#3657;น เพ&#3639;&#3656;อช&#3656;วยให&#3657;ส&#3633;งคมเราน&#3656;าอย&#3641;&#3656;มากข&#3638;&#3657;น ด&#3657;วยปณ&#3636;ธานและความต&#3633;&#3657;งใจของ มร.แดน ฮ&#3636;กก&#3636;นส&#3633;น ประธานและผ&#3641;&#3657;ก&#3656;อต&#3633;&#3657;งบร&#3636;ษ&#3633;ท ซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657; เว&#3636;ลด&#3660;ไวด&#3660; ท&#3637;&#3656;ต&#3657;องการให&#3657;การดำเน&#3636;นธ&#3640;รก&#3636;จของสมาช&#3636;ก สามารถสร&#3657;างสรรค&#3660;ส&#3636;&#3656;งด&#3637; ๆ ให&#3657;เก&#3636;ดข&#3638;&#3657;นในส&#3633;งคมด&#3657;วย โดยม&#3633;กจะจ&#3633;ดก&#3636;จกรรมร&#3656;วมก&#3633;บเหล&#3656;าบรรดาสมาช&#3636;กน&#3633;กธ&#3640;รก&#3636;จเป&#3655;นประจำอย&#3641;&#3656;เสมอ
ค&#3640;ณเองก&#3655;สามารถเป&#3655;นหน&#3638;&#3656;งในชมรมคนร&#3633;กซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;ได&#3657; เพ&#3637;ยงแค&#3656;ใช&#3657;ผล&#3636;ตภ&#3633;ณฑ&#3660;อย&#3656;างสม&#3656;ำเสมอ สร&#3657;างโอกาสทางธ&#3640;รก&#3636;จ และส&#3656;งเสร&#3636;มค&#3640;ณภาพช&#3637;ว&#3636;ตท&#3637;&#3656;ด&#3637;ให&#3657;ก&#3633;บบ&#3640;คคลอ&#3639;&#3656;น เปร&#3637;ยบเสม&#3639;อนก&#3633;บคำขว&#3633;ญของเราท&#3637;&#3656;ว&#3656;า...Synergy Leave A Legacy
เข&#3637;ยนโดย
synergy president group
ท&#3637;&#3656;
9:36
0
ความค&#3636;ดเห&#3655;น
ส&#3656;งอ&#3637;เมลข&#3657;อม&#3641;ลน&#3637;&#3657;
BlogThis!
แบ&#3656;งป&#3633;นไปท&#3637;&#3656; Twitter
แบ&#3656;งป&#3633;นไปท&#3637;&#3656; Facebook
แบ&#3656;งป&#3633;นใน Google Buzz
ป&#3657;ายกำก&#3633;บ:
synergy worldwide thailand
if (window['tickAboveFold']) {window['tickAboveFold'](document.getElementById("latency-875649165950465184")); }
หน&#3657;าแรก
สม&#3633;ครสมาช&#3636;ก:
บทความ (Atom)
window.___gcfg = {'lang': 'th'};window.___gapisync = false;(function() {var po = document.createElement('script');po.type = 'text/javascript';po.async = true;po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';var s = document.body.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(po, s);})();
บทความท&#3637;&#3656;ได&#3657;ร&#3633;บความน&#3636;ยม
เก&#3637;&#3656;ยวก&#3633;บฉ&#3633;น
synergy president group
ด&#3641;โปรไฟล&#3660;ท&#3633;&#3657;งหมดของฉ&#3633;น
คล&#3633;งบทความของบล&#3655;อก
&#9660;&#160;
2011
(2)
&#9660;&#160;
ส&#3636;งหาคม
(2)
กระแส ?...หร&#3639;อ
เกษ&#3637;ยณ ?...
ทำไมต&#3657;องเป&#3655;นซ&#3636;นเนอร&#3660;จ&#3637;&#3657;
ผ&#3641;&#3657;ต&#3636;ดตาม
if (!window.google || !google.friendconnect) {
document.write('' +
'');
}
if (!window.registeredBloggerCallbacks) {
window.registeredBloggerCallbacks = true;
gadgets.rpc.register('requestReload', function() {
document.location.reload();
});
gadgets.rpc.register('requestSignOut', function(siteId) {
google.friendconnect.container.openSocialSiteId = siteId;
google.friendconnect.requestSignOut();
});
}
function registerGetBlogUrls() {
gadgets.rpc.register('getBlogUrls', function() {
var holder = {};
holder.postFeed = "http://www.blogger.com/feeds/3965821814226357071/posts/default";
holder.commentFeed = "http://www.blogger.com/feeds/3965821814226357071/comments/default";
holder.currentBlogUrl = "http://synergyworldwidethailand.blogspot.com/";
holder.currentBlogId = "3965821814226357071";
return holder;
});
}
if (!window.registeredCommonBloggerCallbacks) {
window.registeredCommonBloggerCallbacks = true;
gadgets.rpc.register('resize_iframe', function(height) {
var el = document.getElementById(this['f']);
if (el) {
el.style.height = height + 'px';
}
});
gadgets.rpc.register('set_pref', function() {});
registerGetBlogUrls();
}
var skin = {};
skin['FACE_SIZE'] = '32';
skin['HEIGHT'] = "260";
skin['TITLE'] = "u0e1cu0e39u0e49u0e15u0e34u0e14u0e15u0e32u0e21";
skin['BORDER_COLOR'] = "transparent";
skin['ENDCAP_BG_COLOR'] = "transparent";
skin['ENDCAP_TEXT_COLOR'] = "#434343";
skin['ENDCAP_LINK_COLOR'] = "#356ba1";
skin['ALTERNATE_BG_COLOR'] = "transparent";
skin['CONTENT_BG_COLOR'] = "transparent";
skin['CONTENT_LINK_COLOR'] = "#356ba1";
skin['CONTENT_TEXT_COLOR'] = "#434343";
skin['CONTENT_SECONDARY_LINK_COLOR'] = "#356ba1";
skin['CONTENT_SECONDARY_TEXT_COLOR'] = "#000000";
skin['CONTENT_HEADLINE_COLOR'] = "#8b8b8b";
skin['FONT_FACE'] = "normal normal 15px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif";
google.friendconnect.container.setParentUrl("/");
google.friendconnect.container["renderMembersGadget"](
{id: "div-1ul0mad1ivsm5",
height: 260,
site: "17164470868204483554",
locale: 'th' },
skin);
เทมเพลต Picture Window. ภาพเทมเพลตโดย ImagesbyTrista. ข&#3633;บเคล&#3639;&#3656;อนโดย Blogger.
window.setTimeout(function() {
document.body.className = document.body.className.replace('loading', '');
}, 10);
if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('widgetJsBefore');
if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) { window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV2";window['blogger_blog_id'] = '3965821814226357071';BLOG_attachCsiOnload(''); }_WidgetManager._Init('http://www.blogger.com/rearrange?blogID=3965821814226357071', 'http://synergyworldwidethailand.blogspot.com/', '3965821814226357071');
_WidgetManager._SetPageActionUrl('http://www.blogger.com/display?blogID=3965821814226357071', 'APq4FmCegD9csrPk8nSjv46r7Lp1yVwD2fmbx9ICBcSdwlPVfM1fChmqHefgO7UwfVx0cEaiKRc418esmCZJEwNno_uu_7BoP6PvrXlKa3kLiL3LzPgA9EI=', 'AOuZoY7XLmlg9TP0iNVDcEeyRxzbIi9ntw:1314294140877');
_WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'title': 'synergy worldwide thailand', 'pageType': 'index', 'url': 'http://synergyworldwidethailand.blogspot.com/', 'canonicalUrl': 'http://synergyworldwidethailand.blogspot.com/', 'homepageUrl': 'http://synergyworldwidethailand.blogspot.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'http://synergyworldwidethailand.blogspot.com/favicon.ico', 'enabledCommentProfileImages': true, 'searchLabel': '', 'searchQuery': '', 'pageName': '', 'pageTitle': 'synergy worldwide thailand', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'th', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'mobileClass': '', 'languageDirection': 'ltr', 'feedLinks': '74link rel7542alternate42 type7542application/atom+xml42 title7542synergy worldwide thailand - Atom42 href7542http://synergyworldwidethailand.blogspot.com/feeds/posts/default42 /76 74link rel7542alternate42 type7542application/rss+xml42 title7542synergy worldwide thailand - RSS42 href7542http://synergyworldwidethailand.blogspot.com/feeds/posts/default?alt75rss42 /76 74link rel7542service.post42 type7542application/atom+xml42 title7542synergy worldwide thailand - Atom42 href7542http://www.blogger.com/feeds/3965821814226357071/posts/default42 /76 74link rel7542EditURI42 type7542application/rsd+xml42 title7542RSD42 href7542http://www.blogger.com/rsd.g?blogID75396582181422635707142 /76', 'meTag': '', 'openIdOpTag': '74link rel7542openid.server42 href7542http://www.blogger.com/openid-server.g42 /76 ', 'imageSrcTag': '', 'latencyHeadScript': '74script type7542text/javascript4276(function() { var a75window;function c(b){this.t75{};this.tick75function(b, i, d){d75d!75void 0?d:(new Date).getTime();this.t[b]75[d, i]};this.tick(42start42, null, b)}var e75new c;a.jstiming75{Timer:c, load:e};try{var g75null;a.chrome4646a.chrome.csi4646(g75Math.floor(a.chrome.csi().pageT));g7575null4646a.gtbExternal4646(g75a.gtbExternal.pageT());g7575null4646a.external4646(g75a.external.pageT);g4646(a.jstiming.pt75g)}catch(h){};a.tickAboveFold75function(b){var f750;if(b.offsetParent){do f+75b.offsetTop;while(b75b.offsetParent)}b75f;b74757504646a.jstiming.load.tick(42aft42)};var j75!1;function k(){j||(j75!0, a.jstiming.load.tick(42firstScrollTime42))}a.addEventListener?a.addEventListener(42scroll42, k, !1):a.attachEvent(42onscroll42, k); })();74/script76', 'mobileHeadScript': '', 'ieCssRetrofitLinks': '74!--[if IE]7674script type7542text/javascript42 src7542http://www.blogger.com/static/v1/jsbin/4173251842-ieretrofit.js427674/script76 74!--76'}}]);
_WidgetManager._RegisterWidget('_StatsView', new _WidgetInfo('Stats1', 'crosscol', null, document.getElementById('Stats1'), {'title': 'จำนวนการด&#3641;หน&#3657;าเว&#3655;บรวม', 'showGraphicalCounter': false, 'showAnimatedCounter': false, 'showSparkline': true, 'statsUrl': 'http://synergyworldwidethailand.blogspot.com/b/stats?style75BLACK_TRANSPARENT46timeRange75ALL_TIME46token75zoPAAzIBAAA.UBVkv4SSmDBKcUuwmujL2YvaTSMTeo49r_eU_0QTpRk.JPFNxy80-mPZVBn92nOo9Q'}, 'displayModeFull'));
_WidgetManager._RegisterWidget('_FollowersView', new _WidgetInfo('Followers1', 'sidebar-right-3', null, document.getElementById('Followers1'), {'title': 'ผ&#3641;&#3657;ต&#3636;ดตาม', 'codeSnippet': '74script type7542text/javascript4276
if (!window.google || !google.friendconnect) {
document.write(4774script type7542text/javascript4247 +
47src7542http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js427647 +
4774/scr47 + 47ipt7647);
}
74/script76 74script type7542text/javascript4276
if (!window.registeredBloggerCallbacks) {
window.registeredBloggerCallbacks 75 true;


gadgets.rpc.register(47requestReload47, function() {
document.location.reload();
});

gadgets.rpc.register(47requestSignOut47, function(siteId) {

google.friendconnect.container.openSocialSiteId 75 siteId;
google.friendconnect.requestSignOut();
});
}
74/script76 74script type7542text/javascript4276

function registerGetBlogUrls() {
gadgets.rpc.register(47getBlogUrls47, function() {
var holder 75 {};
holder.postFeed 75 42http://www.blogger.com/feeds/3965821814226357071/posts/default42;holder.commentFeed 75 42http://www.blogger.com/feeds/3965821814226357071/comments/default42;

holder.currentBlogUrl 75 42http://synergyworldwidethailand.blogspot.com/42;
holder.currentBlogId 75 42396582181422635707142;

return holder;
});
}
74/script76 74script type7542text/javascript4276
if (!window.registeredCommonBloggerCallbacks) {
window.registeredCommonBloggerCallbacks 75 true;
gadgets.rpc.register(47resize_iframe47, function(height) {
var el 75 document.getElementById(this[47f47]);
if (el) {
el.style.height 75 height + 47px47;
}
});

gadgets.rpc.register(47set_pref47, function() {});
registerGetBlogUrls();
}
74/script76 74div id7542div-16fny19746zms42 style7542width: 100%; 427674/div76 74script type7542text/javascript4276
var skin 75 {};
skin[47FACE_SIZE47] 75 473247;
skin[47HEIGHT47] 75 4226042;
skin[47TITLE47] 75 42\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e2142;
skin[47BORDER_COLOR47] 75 42transparent42;
skin[47ENDCAP_BG_COLOR47] 75 42transparent42;
skin[47ENDCAP_TEXT_COLOR47] 75 42#43434342;
skin[47ENDCAP_LINK_COLOR47] 75 42#356ba142;
skin[47ALTERNATE_BG_COLOR47] 75 42transparent42;

skin[47CONTENT_BG_COLOR47] 75 42transparent42;
skin[47CONTENT_LINK_COLOR47] 75 42#356ba142;
skin[47CONTENT_TEXT_COLOR47] 75 42#43434342;
skin[47CONTENT_SECONDARY_LINK_COLOR47] 75 42#356ba142;
skin[47CONTENT_SECONDARY_TEXT_COLOR47] 75 42#00000042;
skin[47CONTENT_HEADLINE_COLOR47] 75 42#8b8b8b42;
skin[47FONT_FACE47] 75 42normal normal 15px Arial, Taho
Track this Report 2 Comments | Post a comment
Comments
35 days ago by
http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/order-amoxicillin/">Amoxicillin 500mg</a> dfd.ysyq.spamcaution.com.eup.gj http://mewkid.net/order-amoxicillin/
35 days ago by
http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/order-amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> fsx.suwz.spamcaution.com.yoy.ve http://mewkid.net/order-amoxicillin/

Post your Comment

Confirmation Code
 
Report Spam
Save thousands of potential victims.
Report spam or phishing email now!
Recently Updated Spam Reports Online Poker is the thing to play - crap domains in guestbook - 93.182.136.139KINDLY ASSIST.Sell FULL INFO (includes SSN, DOB, MMN, DL, bank acc, employer, etc)okGlobal Agribusiness Forum 2014JOB VACANCIES IN IMPERIAL OIL PLC CANADAvandalism with casino en ligne, gratuit games, poker, pills trash, 178.63.161.4, descr TRUSTCOM Poland, HETZNER-RZ-FKS-BLK2CaptainBlack - Sell CCV*CVV GOOD FRESH ALL COUNTRY - FULLZ INFO - DUMPS TRACKAlert MessageNEW BRANCH OF HILTON HOTEL OFFER JOB VACANT POSTS.
Received a suspicious email?
Can't figure out if it's spam or not?
Send it to: VerifyThisMail@gmail.com
Random Spam Reports good dayBUSINESS PARTNERSHIPAttn CosmanATM PAYMENT NOTIFICATION.,,,,,,,,,ATTENTION!!hiCall To Confirm Your 1st payment Of $8,000 Usd办哈尔滨华德学院毕业证的微信?app.15808_WHK民办合肥经济技术职业学院毕业证学位证档案制作_ewp贵州职业技术学院毕业证专业制作_iu仿制煤炭经营资格证+微信:app.15808_WcL周至县办个会计从业资格证_zPT磁县做行駛证多少钱?_AwD
     
 

User Registration

Already a SpamCaution.com member? Log in now.
Username:
E-mail address:
Password:
Code:

User Registration

A confirmation email was sent to "".
To confirm your account, please click the link in the message.

If you don't see the email in your Inbox, please check your Spam box.

User Login

Not a member of SpamCaution.com? Register now.
E-mail address:
Password:
Forgot your password?
E-mail address:
Back
Loading, please wait...
Your password has been sent to the specified email address. Log in